اثبات COVID EU

اثبات COVID EU

اثبات COVID EU

ما در تمام کلینیک‌های خود در سوئد گواهی‌های EU-Covid ارائه می‌کنیم. این گواهی با همکاری سازمان سلامت الکترونیک صادر می شود. از 12 اوت، کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه شنگن ممکن است به گواهی ملی کووید صادر شده توسط اداره سلامت الکترونیک نیاز داشته باشند.

برای دریافت گواهی کووید اتحادیه اروپا، می توانید موارد زیر را انجام دهید:

1: اپلیکیشن کیورا را دانلود کنید و با شناسه بانک موبایل خود وارد شوید. به محض ارسال نتیجه پاسخ، گواهی در برنامه آپلود می شود. اگر در مورد آپلود گواهی EU-Covid سؤالی دارید، با فروتنی شما را به آژانس سلامت الکترونیک ارجاع می دهیم. اگر در مورد برنامه Kivra سؤالی دارید، می توانید با Kivra تماس بگیرید.

2: Om ni inte har möjlighet att använda er av Kivra-appen, hjälper vi er gärna genom att skriva ut beviset på en av våra kliniker. O
Medtag giltig legitimation. 

استقبال گرم

PCR (NAAT)

درباره آزمایش شده

Ett qRT-PCR-test (kvantitativt realtids omvänt transkriptas polymeraskedjereaktion) är ett nukleinsyratest (= NAAT = Nucleid Acid Amplification Test) som påvisar specifik arvsmassa från t ex ett virus i slemhinnan och är det mest säkra sättet att bedöma om det finns en aktiv coronavirusinfektion.  Testet är kvantitativt och mäter indirekt nivån av virus till skillnad emot ett kvalitativt test som endast ger ett positivt eller negativt utslag. Ett qRT-PCR kan dock ej skilja på smittsamt och icke smittsamt virus i slemhinnan och kan således vara positivt från några dagar före symptomdebut upp till ca 3 veckor efter en utläkt infektion. 

عملکرد آزمون
En provtagningspinne med bomullstopp tages och införes längst bak i munsvalget (oropharynx) och därefter i näsan till bakre svalgväggen (Nasopharynx). Där roteras pinnen i ca tio sekunder emot slemhinnan. Provet skickas sedan krypterat till vår samarbetspartners säkerhetslaboratorium och analyseras.  

qRT-PCR یک تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی است و از زمان رسیدن آزمایش به آزمایشگاه حدود 2-3 ساعت طول می کشد. 

این آزمایشگاه از تجهیزات تحلیلی شرکت آمریکایی روشه استفاده می کند. 

نتایج

نتیجه می تواند منفی ، مثبت یا غیر قابل تجزیه باشد. شیوع پاسخ های غیرقابل تحلیل با ما کمتر از 0.4% است. اگر این اتفاق بیفتد ، آزمایشگاه شب همان روز آنالیز را به صورت رایگان انجام می دهد.

اگر سبقت غیرقابل تجزیه باشد و این امر منجر به نمونه گیری جدید می شود ، این نیز رایگان است ، اما ما در قبال هزینه های اضافی که در چنین شرایطی ایجاد می شوند ، مسئولیتی نداریم.

گواهینامه

Alla svarsresultat utsvaras via ett digitalt läkarintyg utfärdat på engelska. Det innehåller signatur och stämpel från legitimerad läkare samt är försett med en QR-kod och är mycket svårt att förfalska.  

 

آنتیژن (RAT)

درباره آزمایش شده

آزمایش آنتی ژن یا RAT-Rapid Antigen Test ، روشی برای تشخیص عفونت در حال انجام با COVID-19 است که اصطلاحاً تشخیص ویروس نامیده می شود. 
تجزیه و تحلیل یک تست سریع است که در عرض 15 دقیقه پاسخ می دهد.  
آزمایش آنتی ژن یک آزمایش غربالگری عالی است.
آزمایش آنتی ژنی که ما استفاده می کنیم از آمریکایی است ابوت och har en mycket hög specificitet (>99.8%). Detta innebär en mycket låg risk för falskt positiva svar. Ett positivt testresultat kan bekräftas med ett PCR då falskt positiva svar kan förekomma på grund av korsreaktivitet med andra virus. 
Om ni önskar testa grupper av individer med symptom, kontakta vår kundtjänst per mail så kommer vi till er. Testet uppfyller Folkhälsomyndighetens توصیه های عملکرد برای آزمایشات آنتی ژن و با CE مشخص شده است. 

 

عملکرد آزمون
En provtagningspinne med bomullstopp tages och införes längst bak i munsvalget och därefter i näsan till bakre svalgväggen (Nasopharynx). Där roteras pinnen i ca tio sekunder emot slemhinnan.

آزمون در محل توسط نمونه گیر تجزیه و تحلیل می شود. C مخفف کلمه مخفف است کنترل  و یک خط در اینجا باید وجود داشته باشد تا آزمون معتبر باشد. اگر این مورد مفقود است ، آزمایش باید تکرار شود. اگر فقط یک خط در C باشد ، آزمون منفی است. اگر دو خط وجود داشته باشد ، یعنی هم در C و هم در T ، آزمایش مثبت است. یک نتیجه مثبت نشان می دهد که شما به طور مداوم به عفونت covid-19 مبتلا هستید. سپس پزشک برای ارزیابی فردی و ردیابی عفونت با شما تماس گرفته می شود.

نتایج

نتیجه آزمایش می تواند مثبت یا منفی باشد.
هیچ محاسبه محتوای ویروس با این نمونه انجام نمی شود.

Resultatet tar ca 15 minuter. 

در صورت پاسخ مثبت ، برای اطلاع قانونی در مورد قرنطینه و ردیابی عفونت ، با پزشک اورژانس ما تماس گرفته می شود. 

گواهینامه

Digitalt läkarintyg ingår alltid, är utfärdat på engelska, innehåller signatur och stämpel från legitimerad läkare samt är försett med en QR-kod som möjliggör digital validering och är mycket svår att förfalska. Läkarintyget sändes ut direkt. Resultat går att validera på vår hemsida.

آزمایش آنتی بادی بعد از عفونت

درباره تست ضد باکتری

Detta test lämpar sig för dig som vill kontrollera om ni har utvecklat akut- eller minnesantikroppar mot SARS-CoV-2  (IgM + IgG).

برای کسانی از شما که می خواهید سطح حفاظت خود را بعد از واکسیناسیون بررسی کنید - آنتی بادی ها را بعد از واکسیناسیون / عفونت انتخاب کنید. 

Detta test erbjuds som snabbtest. 
آزمایش آنتی بادی IgG / IgM می تواند نشان دهد که آیا عفونت اخیر یا قبلی دارید. IgG ، به اصطلاح آنتی بادی حافظه ، بخشی از ایمنی بدن ما است. اگر بعد از عفونت طبیعی IgG داشته باشید ، محافظتی دارید که احتمالاً در این فصل ادامه دارد و طبق آژانس بهداشت عمومی و حداقل 9 ماه با توجه به مطالعات جامعه

IgM ، آنتی بادی های حاد ، عفونت اخیر را نشان می دهد. 

این آزمایشات Ig را در برابر پروتئین Nucleocapsid SARS-CoV-2 (پروتئین N) تشخیص می دهد. برای تشخیص آنتی بادی های پروتئین اسپایک ، به قسمت زیر آنتی بادی ها پس از واکسیناسیون / عفونت مراجعه کنید.  

تست های سریع IgM / IgG
آزمایشات سریع با یک چوب انگشت انجام می شود. خون در یک پیپت مکیده می شود و همراه با معرف در کاست آزمایش می ریزد.

Vi använder antikroppstester från Abbott.
آزمایش های آنتی بادی نیازهای عملکرد آژانس بهداشت عمومی برای آزمایش های سریع را برآورده می کند.

آزمایش های سریع برای آنتی بادی ها آزمایش غربالگری است و تعیین غلظت آنتی بادی ها (تجزیه و تحلیل کمی آزمایشگاهی) همیشه در صورت نتیجه مثبت آزمایش توصیه می شود.

در یک تست سریع ، شما پاسخی را مستقیماً از نمونه گیرنده دریافت خواهید کرد که معنی پاسخ شما را برای شما توضیح می دهد.

NEDAN TILLHANDAHÅLLS EJ FÖR NÄRVARANDE

(KVANTITATIVA ANTIKROPPSTESTER IgM/IgG (LABORATORIEANALYS)
آزمایشات کمی آنتی بادی یک روش تایید شده CE است که در آزمایشگاه انجام می شود.

خون از طریق یک نمونه وریدی در بازو ، دست یا پایین پا / پا یا از طریق چوب انگشت در یک لوله آزمایش جمع می شود. نمونه سانتریفیوژ شده و سرم خون در آزمایشگاه تجزیه و تحلیل می شود.

Våra kvantitativa tester analyseras med kemiluminescens. Referensnivån i vår analys är IgG < 5,5 AU/ml = negativ, IgM < 3,0 AU/ml = negativ.)

نتایج

  چهار ترکیب پاسخ مختلف وجود دارد:

1. IgM منفی ، IgG منفی - نشان می دهد که هیچ عفونت با Covid -19 وجود ندارد یا غلظت آنتی بادی به اندازه کافی بالا برای ایجاد بثورات وجود ندارد.

2. IgM مثبت ، IgG منفی-نشان دهنده عفونت مداوم با Covid-19 روزهای 3-5 تا 10-14 پس از شروع علائم است. آزمایش جدید در 14 روز برای تأیید وجود IgG توصیه می شود. IgM مثبت باید توسط PCR بررسی شود زیرا ممکن است عفونت ایجاد شود. در صورت مثبت بودن IgM در آزمایش سریع ، کنترل سرم در آزمایشگاه همیشه توصیه می شود.

3. IgM مثبت ، IgG مثبت-نشان دهنده عفونت اخیر با Covid-19 روز 10-14 تا روز 21-35 است. احتمال عفونی بودن بعید است.

4. IgM منفی ، IgG مثبت-نشان دهنده سابقه عفونت با Covid-19 بعد از روزهای 21-35 است. احتمال عفونی بودن بعید است. 

نتیجه آزمایش باید همراه با تصویر علائم شما تفسیر شود تا بتوانید ارزیابی کلی انجام دهید.

صرف نظر از نتایج آزمایش ، پیروی از توصیه ها و توصیه های عمومی آژانس بهداشت عمومی از حداکثر اهمیت برخوردار است.

افراد قابل استفاده IgG مثبت.
یک مطالعه اخیر (مطالعه جامعه ، https://communitystudien.com/information-om-fas-3/) از بیمارستان Danderyds نشان می دهد که آنتی بادی ها در 96% افراد مبتلا به عفونت کووید طبیعی پس از 9 ماه وجود دارد.

بر اساس همان مطالعه ، فقط 2% از کسانی که فاقد آنتی بادی هستند ، دارای ایمنی سلول T خاصی هستند که نشان می دهد IgG در برابر پروتئین ناخن محافظت اصلی در برابر ویروس است.

پاسخ مثبت به IgG نباید شما را مجبور کند که از اقدامات حفاظتی ای که آژانس بهداشت عمومی سوئد برای کاهش گسترش عفونت توصیه می کند ، دست بکشید.