گواهی واکسیناسیون جدید راه اندازی شد

iDr-Kliniken و Svea Vaccin اولین کسانی در سوئد هستند که می توانند گواهی واکسیناسیون بین المللی دیجیتال ارائه دهند. این گواهی یک سند امنیتی است که می تواند برای شما که علیه COVID-19 واکسینه شده اید و برای سفر ، کار ، بازدید از رویدادها و یا فقط می خواهید تأیید کنید که بعد از واکسیناسیون Covid-19 شما محافظت می کنید ، به مدارکی از وضعیت واکسیناسیون خود صادر کنید. گواهی واکسیناسیون براساس […]